Projekti C4E

Proejkti C4E

  • :

Projekti keshillim drejt punesimit dhe sipermarrjes c4e eshte nje qasje e re per te perfshire ne tregun e punes te rinj te papune dhe migrante  te kthyer. Projekti ka per qellim krijim te mundesive per punesim nepermjet zhvillimit te aftesive personale dhe profesionale nepermjet qasjes se keshillimit. Albcontact Center, nje organizate locale me experience ne fushen e Formimit Profesional dhe Punesimit  po implementon projektin C4E ne  territorin  e  Bashkise Kavaje. Projekti ka nje kohezgjatje 1 vjecare

Objektivat e projektit

Identifikon te rinj te papune kryesisht migrante te kthyer nga eksperienca pune jasht vendit ( prioritet do te kene migrante te kthyer nga Gjermania por edhe nga vende te tjera pjese te Bashkimit Europian)

Punon dhe keshillon ne menyre  individuale  dhe ne grup personat e identifikuar me qellim  hyrjen e tyre ne tregun e punes apo vetepunesim te qendrueshem

Kriteret per pjesmarrje ne grupet e synuara :

Personat qe do te perfshihen ne project do te jene:
Te moshes  18- 35 vjec

Migrante te kthyer nga Gjermania ose nga vende anetare te BE ( ITALI Greqi etj)

Gra ose vajza te cilet jane ne kerkim te nje pune te pershtashme dhe te qendrueshme

Perfitimet

PROJEKTI C4E DO TE AFTESOJE INDIVIDUALISHT DHE  PROFESIONALISHT PJESMARRESIT SI DHE DO TE RRISE SHANCET E TYRE  PER PUNESIM APO VETEPUNESIM DUKE MBUSHUR BOSHLLEQET OSE MANGESITE QE PENGOJNE HYRJEN E TYRE NE TREGUN E PUNES