Projekti "Qendra e Pergatitjes te Prodhuesve te Brumrave"

Projekti “Qendra e Pergatitjes te Prodhuesve te Brumrave”

  • :

Qendra  e Pergatitjes se Prodhuesve te Brumrave eshte je Projekt qe implementohet nga Albcontact Center. Organizata eshte licencuar nga Qendr Kombetare e lecincimit ne Shqiperi per te zhvilluar trajnime dhe sherbime te tjera aftesimi per grupet e interesit ne fushen e Prodhimit te Brumrave. Qendra zhvillon aktivitetin e saj qe nga Viti 2011 ne qytetin e Durresit.

Modulet e trajnimit zhvillohen mbi bazen e nje sistemi dual te te mesuarit Teori + praktike ne biznes real . Nje cikel normal aftesimi zgjat nje vit dhe zhvillohet ne bashkepunim me bizneset vendore te prodhuesv ete brumrave.

Programi i te mesuarit ne Profesionin e Prodhuesit te Brumrave eshte ndertuar nga eksperte te mirefillte Gjermane por edhe locale ne fushen e Brumit. Ardhja e eksperteve Gjermane eshte mundesuar nga Projekti Swiiscontact ,Fondacioni  Gjerman KAMPS si dhe projekti SES mundesuar nga qeveria Gjermane nepermejt  Programit DIHA

Perfituesit kryesore ne trajnime apo sherbime te tjera ne fushen e aftesimit professional ne zanatin e Prodhuesit te brumrave  jane nxenes dhe staf I shkolles Teknologjike Hysen Cela Durres si dhe biznese te furrave te Bukes por edhe te Pasticerise ne te gjithe Shqiperine.

Rreth 200 nga grupet e interesit te lartpermenduar jane certifikuar me titullin Mjeshter apo Ndihmes Mjeshter ne profesionin e Prodhuesit te Brumrrave

Swisscontact, Kamps Foundation, SES (Senior experts  service) DIHA http://www.diha.al/, Bashkia Durres kane qene donatoret kryesore te Projektit  Qendra e Trajnimit te Prodhuesve te Brumrave.